Krigsseilere fra Agder 1939-1945 - register

Gjennom å klikke på venstremenyen kommer man inn på alfabetisk oversikt over krigsseilere fra Agderfylkene 1939-45. Nedenfor følger et forord til registeret.

19. JANUAR 2016 BLE DET HELT NYE NASJONALE KRIGSSEILERREGISTERET LANSERT PÅ NETTSIDEN www.Krigsseilerregisteret.no. REGISTERET "KRIGSSEILERE FRA AGDER 1939-1945" HAR SIDEN DA IKKE BLITT OPPDATERT VIDERE. DET VIL LIKEVEL LIGGE TILGJENGELIG PÅ STIFTELSEN ARKIVETS NETTSIDER FRAM TIL SOMMEREN 2017.

Søren Brandsnes, en av vel 4000 personer fra Agder som seilte i uteflåten, hjemmeflåten, eller i alliert tjeneste 1939-1945 (Fotograf: Ole Brodersen)
Søren Brandsnes, en av vel 3500 personer fra Agder som seilte i uteflåten, hjemmeflåten, eller i alliert tjeneste og marinen 1939-1945 (Fotograf: Ole Brodersen)

Kildegrunnlag

Registeret gir en oversikt over personer som seilte i hjemmeflåten og uteflåten med hjemstavn i Agderfylkene i årene 1939-45. Registeret er hovedsakelig utarbeidd på grunnlag av mønstringsprotokoller på Statsarkivet i Kristiansand og flerbindverket «Våre Falne» (1948-51). Opplysningene er senere supplert med nasjonale oversiktsbøker, regionale- og lokale årsskrifter, avisartikler og nettsteder som «Warsailors.com» og «sjohistorie.no».

Avgrensing

Registeret omfatter vel 3500 personer fra Aust og Vest-Agder fylker som var påmønstret og seilte i uteflåten, hjemmeflåten, eller i alliert tjeneste i kortere eller lengre tid fra 1.9.1939-1.9.1945. Det er kun tatt med de som mottok lønn for sitt arbeid om bord på båter over 100 bruttotonn, og ikke vanlige passasjerer eller slektninger av ansatte ombord. Krigsseilerne er delt inn i tre hovedgrupper:

  1. De som seilte i uteflåten; frem til 9.april 1940 for vanlige redere, og etter krigsutbruddet i Nortraships tjeneste.
  2. De som seilte i hjemmeflåten langs norskekysten eller til kontinentet, dels frivillig og dels på grunn av tysk overherredømme.
  3. De som seilte i annen alliert tjeneste, i første rekke for Storbritannia og USA. De som tjenestegjorde i norskstyrt eller alliert marine, er også tatt med så langt det har vært mulig.

Navn

Registeret er satt opp alfabetisk med utgangspunkt i etternavn og påfølgende fornavn. En vrimmel av ulike skrivemåter har til tider gjort det vanskelig å avgjøre den nøyaktige skrivemåten. Det kan derfor ikke utelukkes at personnavn er skrevet feil eller at samme person er blitt registrert to ganger med forskjellige etternavn.

Bosted eller oppholdskommune

Alle personer er så langt det har vært mulig, blitt plassert i den kommunen hvor de bodde eller hadde hjemstavn i under okkupasjonsårene. Når disse opplysninger ikke er blitt funnet, er vedkommende plassert i fødselskommunen eller blitt stående uten hjemkommune.

Det har imidlertid ikke vært et helt ufravikelig krav at krigsseilere må være født i Agderfylkene for å komme med i registeret. Særlig gjelder det personer som flyttet til Agder under eller rett etter krigen, og som siden har bodd i landsdelen. Motsatt  kan det også tenkes at enkelte personer som var født i Agderfylkene, men som siden flyttet fra Agder-regionen, kan ha falt utenfor registeret. Den absolutte hovedtyngden  av de registrerte er imidlertid født i en av Agders den gang 77 kommuner.

Fødselsdag, måned og år (fork. f.)

Hver person er registrert med fødselsdag, måned og år når disse opplysningene har vært kjent. I noen tilfeller er opplysningene blitt supplert og korrigert ved hjelp av lokalhistoriske bøker, familier og etterkommere av krigsseilerne.

Yrkestittel ombord

Hver enkelt krigsseiler er gitt den yrkestittel som er registrert i mønstringsprotokollene og andre samtidige kilder i tidsrommet 1.9.1939-1.9.1945. I noen tilfeller er imidlertid stillingstittelen ombord misvisende. Først og fremst gjelder dette tilfeller der sjøfolkene tok utdannelse underveis under krigen, og rykket opp til styrmenn, maskinsjefer og stuerter uten at vi har klart å finne tilstrekkelig kildebelegg for dette.

Dessuten er det også slik at enkelte kilder kun operer med den enkelte sjømanns høyeste oppnådde stillingstittel ved slutten av yrkeskarrieren. I noen av disse tilfellene avspeiler de stillingen vedkommende hadde under krigen.

I noen kilder mangler også detaljopplysninger om vedkommende for eksempel var 1., 2. og 3. styrmann eller 1., 2. og 3.maskinist. Av praktiske hensyn har vi derfor ikke skilt disse ulike stillingsgraderingene fra hverandre. Det betyr at for eksempel 1., 2. og 3. styrmann konsekvent er omtalt som «styrmann» mens 1., 2. og 3.maskinist kun omtales som «maskinist».

Skip

Hver krigsseiler er registrert sammen med navn på de skip de var om bord under krigsårene 1939-45. Noen av sjøfolkene seilte med ett og samme skip under hele krigen, andre var innom et tosifret antall skip. Av plasshensyn har det dessverre vært nødvendig å begrense dette til inntil tre skipsnavn i kronologisk rekkefølge i denne oversikten.

For å vise hva slags type skip det er snakk om, er følgende forkortelser benyttet:

D/S og S/S = Dampskip/Steamship, M/B Motorbåt, M/S = Motorskip, M/T = Motortanker, D/T= Damptanker, M/K = Motorkutter, P/S= Panserskip, T/T = Turbintanker, R/S = Redningsskip, H/K Hvalkokeri og H/B= Hvalbåt. Personer som var i marinen, har fått tilføyd «MARINEN» under skipsangivelsen.

Dødsdato

Den siste opplysningen som er tatt med i registeret, er dødsdatoen til de som omkom i forbindelse med krigsseilasen. Årsakene til at de mistet livet, var som regel torpedering, minesprenging, bombing, kollisjon eller vanskelige værforhold. I tillegg kunne ulykker og uhell om bord eller ved kaia, drukning og sykdom medvirke til dødsfallet. Endelig er også sjøfolk som ble oppbrakt av den tyske eller japanske krigsmakten på sjøen, og som senere døde i fangenskap, tatt med. I noen få tilfeller kom sjøfolkene bort på sjøen uten at en kjenner den eksakte dødsdatoen. I de tilfellene er datoen for siste gang de ble sett i live, brukt som dødsdato.

Grader av pålitelighet

Dette registeret bygger på flere kilder. Graden av pålitelighet varierer imidlertid stort i både bøker og mønstringsprotokoller. Vi håper derfor at feil og mangler vil bli påpekt gjennom e-post til Stiftelsen Arkivet: rosendahl@stiftelsen-arkivet.no . På den måten kan vi få rettet opp det som ikke stemmer og få en enda mer korrekt liste.

Ytterligere søk?

Finner du ikke personen du leter etter i dette registeret eller du ønsker å vite mer enn det som står her, finnes det mange andre gode nettsteder med informasjon om skip og mannskap. Her er noen:

  • www.Krigsseilerregisteret.no: Den nye nettsiden hvor alle krigsseilere skal registreres
  • www.warsailors.com: Et imponerende arbeid som ligger bak all den informasjon som er samlet her. Både fotografier av skip og referat fra sjøforklaringer er noe man finner her knyttet til norske handelsskip under 2. verdenskrig.
  • www.minnehallen.no: Sjømennenes minnehall i Stavern er vårt nasjonale minnesmerke over norske sjøfolk i handelsflåten som omkom i krigshandling under to verdenskriger. På denne webisden kan man søke etter forliste skip og omkomne sjøfolk fra begge verdenskriger.
  • http://www.convoyweb.org.uk/ Convoy Web er en svært omfattende internasjonal nettside over allierte handelsskip i konvoi under andre verdenskrig.
  • http://www.ubootwaffe.net/ops/boat.cgi Denn siden gir informasjon om tyske ubåter, deres operasjoner og mannskap under andre verdenskrig.

Har du tips om andre gode nettsider knyttet til krigsseilere under 1. og 2. verdenskrig? Send gjerne en mail til rosendahl(a)stiftelsen-arkivet.no så dette kan deles med flere.

Besøk krigsseilernes facebookside her.

Les mer om forskningen på krigsseilerne her.

Les om krigsseilere fra Aust-Agder under første verdenskrig her.