Forskningsprosjekt om krigsseilernes historie (Research project on merchant seafarers during the Second World War)

Forskningsprosjekt om krigsseilernes historie (Research project on merchant seafarers during the Second World War)

PhD-prosjekt om krigsseilernes historie

Historiker Bjørn Tore Rosendahl ble høsten 2013 tatt opp ved PhD-programmet Religion, etikk og samfunn, ved Universitetet i Agder. Professor May-Brith Ohman Nielsen ved UiA fungerer som veileder, mens Finn Olstad er bi-veileder. Rosendahl skriver en artikkelbasert PhD knyttet til krigsseilernes historie, hvor målet er å gi ny kunnskap om mobilisering og bruk av sjøfolk i krig ved å studere den norske handelsflåten under andre verdenskrig.  

Følgende artikler er under arbeid eller er ferdigstilt:

  1. Plikt, patriotisme og penger: Mobilisering av norske sjøfolk til handelsflåten under andre verdenskrig ("Duty, Patriotism and Money: Mobilization of Norwegian Merchant Seamen during the Second World War") - Publisert i Scandinavian Journal of History, Vol. 40, No. 2, 2015.
     
  2. Not in the same boat? Chinese seamen in the Norwegian Merchant Fleet during the Second World War - Publiseres i Shanghai Maritime Museum sitt tidsskrifts spesialnummer om Skandinavia og Kina
     
  3. How to secure the participation of a foreign civilian workforce in times of war? Norwegian authorities and the use of foreign seafarers during the Second World War - Publiseres i internasjonal antologi om krigsseilere på Portal forlag i 2016/2017.

Artiklene har flere felles både overgripende og underliggende problemstillinger. Mest sentralt er det at artiklene skal gi ny kunnskap for å bedre forståelse av fenomenet sjøfolk i krig, eller krigsseilere som det norske og skandinaviske begrepet er om dette. Sjømennenes arbeid hadde en viktig militær betydning, samtidig som de ikke var soldater eller under militær kommando. De skulle bare gjøre den jobben de alltid hadde gjort som sjøfolk, men under mer farefulle vilkår og til dels annen motivasjon. Ved å forske nærmere på faktorer som mobilisering, bruken av tvang og propaganda, utnyttelse av fiendebilder, håndteringen av utlendinger på norske skip, og rollekonflikter knyttet til sjømennenes sivile status i krig, kan det bidra til økt kunnskap og forståelse rundt fenomenet krigsseilere.

Det er også et mål å få mer kunnskap om hvilken betydning det fikk for sjøfolkene at den norske handelsflåten var organisert i et statsrederi. Avgjørelsen om å samle alle norske skip utenfor det okkuperte Norge i ett statsrederi var av enorm betydning for virksomheten til eksilregjeringen i London, både politisk og økonomisk. Men hvilken betydning fikk det for sjøfolkene at de seilte på skip drevet av den norske stat – og ikke private redere? Dette vil være et underliggende spørsmål som søkes belyst gjennom flere av artiklene.Dersom du ønsker mer informasjon om forskningsprosjektet, ta kontakt med rosendahl(a)stiftelsen-arkivet.no. Publikasjoner utgitt av Bjørn Tore Rosendahl kan finnes via Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Bjorn_Tore_Rosendahl 

Øvrig forskning om krigsseilere

Det er ikke forsket mye på krigsseilernes historie i Norge. "Handelsflåten i krig" framstår som det klart mest betydningsfulle forskningsarbeidet. De fem bindene ble utgitt i perioden 1992-1997 og ble skrevet av fire forskjellige forfattere, og med hovedtilknytning til miljøet rundt Bergen Sjøfartsmuseum. Guri Hjeltnes skrev sin doktoravhandling på basis av sine to bind i serien. "Handelsflåten i krig" fikk gode kritikker da den utkom og er fortsatt en uvurderlig kilde til kunnskap om temaet. Men verket er naturligvis ikke uttømmende og har hull og manglende perspektiver som åpner for nye og interessante problemstillinger.

Internasjonalt synes det også som om det foregår lite forskning på krigsseilernes historie, hverken i det maritime historiemiljøet eller blant krigshistorikere. Det er enkeltforfattere som gir ut bøker om relevante enkelttemaer som f.eks. “Slaget i Atlanterhavet” og om danske krigsseilere. Men det er ikke noe noe synlig og aktivt forskningsmiljø hvor det arbeides systematisk med historien til de allierte sjøfolkene under andre verdenskrig.

Krigsseilerne har også en egen facebookside: Besøk den her.