Norsk senter for krigsseilerhistorie

Norsk senter for krigsseilerhistorie

Stiftelsen Arkivet fikk gjennom Statsbudsjettet for 2016 midler til å etablere Norsk senter for krigsseilerhistorie og til drift av det nye Krigsseilerregisteret. Senteret skal også forske på, dokumentere og formidle denne viktige delen av vår historie.

Krigsseilerregisteret.no

19. januar 2016 ble det nye Krigsseilerregisteret lansert med et større arrangement i Oslo. Krigsseilerregisteret er et nasjonalt register som skal opprettes over alle norske menn og kvinner som seilte i den norske handelsflåten 1939-1945, altså mens Norge var nøytral 1939-1940, for Nortraship i den norske uteflåten og i hjemmeflåten i tysk-okkuperte Norge 1940-1945. Videre inkluderes nordmenn i norsk og alliert marine, samt de som seilte på allierte og nøytrale handelsskip i perioden 1939-1945. I tillegg skal også utenlandske sjøfolk som seilte for Nortraship og i hjemmeflåten føres inn i registeret. 

Hver krigsseiler vil få sin egen hjemmeside i Krigsseilerregister-nettsiden. Registeret skal dokumentere deres omfattende historie.

Krigsseilerregisteret drives av Stiftelsen Arkivet, i samarbeid med Lillesand Sjømannsforening og andre norske sjømannsforeninger. Krigsseilerregisteret er finansiert av Samlerhuset Norge, samt givere fra hele Norge. Riksarkivet har bidratt med arkivkilder til registrering av krigsseilerne.

Arbeidet med Krigsseilerregisteret vil ta tid og kan følges fra uke til uke på denne bloggen: https://krigsseilerblogg.wordpress.com/

Prosjektkoordinator med det daglige ansvaret for Krigsseilerregisteret er Simen Zernichow, prosjektleder er Bjørn Tore Rosendahl.

Dokumentasjon

En sentral oppgave for Norsk senter for krigsseilerhistorie vil være å samle inn, arkivere og formidle privatarkiver etter krigsseilere eller som på andre måter dokumenterer deres historie. Et samarbeid med Statsarkivet i Kristiansand er allerede på plass for å sikre de beste lokaler og faglig bistand til vårt arbeid på dette område.

Innsamling av privatarkiver startet for fullt august 2016 da Saskia Klooster begynte i stillingen som dokumentasjonsansvarlig. Hun har bred erfaring fra digitalisering og arkivering av krigsseilerdokumentasjon fra Nederland.

En annen side ved dokumentasjonsarbeidet knytter seg til intervjuer. Stiftelsen Arkivet besitter en betydelig mengde tidsvitneintervjuer knyttet til krigsseilere. Mye av dette er på film, noe på lyd og også noe gjennom skriftlig materiale. Dette er tilgjengelig for de som kommer til Arkivet for å bruke det, men vi har foreløpig ikke tilstrekkelig med ressurser til å digitalisere og tilgjengeliggjøre det på nett (noe vi naturligvis gjerne skulle ha gjort).

Ved Stiftelsen Arkivet har vi også bygget opp et større okkupasjonsbibliotek. Her utgjør litteratur knyttet til krigsseilere en vesentlig del av samlingen.

Publikumshenvendelser

Stiftelsen Arkivet har gradvis blitt en institusjon personer fra hele Norge henvender seg til i spørsmål knyttet til krigsseilere. I særlig grad gjelder dette personer som trenger hjelp til å finne mer ut om familiemedlemmer som var krigsseiler. Bistanden som gis dreier seg både om historiekunnskap, men også om tips og råd for hvor man kan søke ytterligere informasjon. Slike henvendelser kan sendes på e-post til: krigsseilerregisteret@stiftelsen-arkivet.no

Formidling

I 2017 arrangerte Stiftelsen Arkivet Krigsseilernes dag for 14. gang, sammen med Stiftelsen Hestmanden/Vest-Agder-museet og Agder Krigsseilers Minneforening. Hvert år kommer det rundt 100 personer til dette arrangementet som formidler krigsseilerhistorien gjennom foredrag, musikk, diskusjon m.m. Vi satser også på andre typer kulturarrangementer med krigsseilere som tema og hadde bl.a. både i 2012 og 2015 fullsatt sal på Arkivet da Jon Michelet deltok på en boksamtale.

På vår Facebook-side www.facebook.com/krigsseilerne er det høy aktivitet blant interesserte mennesker fra hele landet. Her publiseres nyheter og interessante lenker om krigsseilere – og det er også utarbeidet en Facebook-tidslinje som forteller krigsseilernes historie.

Utstilling

I 2012 ble vandreutstillingen “DISSE INNTRYKKENE KOMMER FREM GANSKE STADIG” utviklet. Gjennom portretter, sitater og lydopptak presenterer utstillingen 25 gjenlevende krigsseilere og deres ektefeller som representerer de menneskelige omkostningene, enkeltmennesket og mangfoldet i krigsseilernes historie. Utstillingen er supplert av Stiftelsen Arkivets boksamling knyttet til krigsseilernes historie. I 2012 var utstillingen i Lyngør, Risør, på D/S Hestmanden, Bragdøya, Arkivet og i to konteinere på Torvet i Kristiansand under Kulturnatta.  I senere tid har Museum Vest lånt utstillingen, men nå er den ledig og tilgjengelig slik at andre deler av landet også kan få mulighet til å se utstillingen.

Undervisning

Et nettbasert undervisningsopplegg om krigsseilerne knyttet opp mot bruk av kilder er publisert på nettstedet www.Krigsarkiver.no. Undervisningsopplegg vil også bli publisert på www.Krigsseilerregisteret.no.

Minstemme.no er det nasjonale nettstedet for læring om demokrati og deltakelse som Kunnskapsdepartementet har lansert i forbindelse med stemmeretts- og grunnlovsjubileet. Stiftelsen Arkivet har bistått med råd og materiale til Minstemme.no for å utvikle undervisningsressurser om krigsseilere som ligger publisert på denne nasjonale nettportalen for alle skoletrinn.

Forskning

Historiker Bjørn Tore Rosendahl ble høsten 2013 knyttet opp mot et PhD-program ved Universitetet i Agder hvor han skrev en artikkelbasert PhD knyttet til krigsseilernes historie. Professor May-Brith Ohman Nielsen ved Universitetet i Agder fungerte som veileder, med Finn Olstad som biveileder. Avhandlingen ble levert inn juni 2017 og 2. februar 2018 skal Rosendahl disputere.

Avhandlingen består av følgende tre artikler (i tillegg til en "kappe"):

  1. Patriotism, Money and Control: Mobilization of Norwegian Merchant Seamen during the Second World War. Publisert i Scandinavian Journal of History, Vol. 40, No. 2, 2015.
  2. How to secure the participation of a foreign civilian workforce in times of war. Norwegian authorities and the use of foreign seafarers during the Second World War. Vil bli publisert i en internasjonal antologi som Stiftelsen Arkivet utgir februar 2018 på forlaget Cappelen Damm Akademisk.
  3. Not in the same boat? Chinese seamen in the Norwegian Merchant Fleet during the Second World War. Publisert i et spesialnummer av National Maritime Research, China Maritime Museum i Shanghai, 2017.

Artiklene har flere felles både overgripende og underliggende problemstillinger. Mest sentralt er det at artiklene skal gi ny kunnskap for å bedre forståelse av fenomenet krigsseilere under andre verdenskrig. Sjømennenes arbeid hadde en viktig militær betydning, samtidig som de ikke var soldater eller under militær kommando. De skulle bare gjøre den jobben de alltid hadde gjort som sjøfolk, men under mer farefulle vilkår. Ved å forske nærmere på faktorer som mobilisering, bruken av tvang og propaganda, utnyttelse av fiendebilder, håndteringen av utlendinger på norske skip, og rollekonflikter knyttet til sjømennenes sivile status i krig, skal det bidra til økt kunnskap og forståelse rundt fenomenet krigsseilere.

Det er ikke forsket mye på krigsseilernes historie i Norge. "Handelsflåten i krig" framstår som det klart mest betydningsfulle forskningsarbeidet. De fem bindene ble utgitt i perioden 1992-1997 og ble skrevet av fire forskjellige historikere, og med hovedtilknytning til miljøet rundt Bergen Sjøfartsmuseum. Guri Hjeltnes skrev sin doktoravhandling på basis av sine to bind i serien. "Handelsflåten i krig" fikk gode kritikker da den utkom og er fortsatt en uvurderlig kilde til kunnskap om temaet. Men verket er naturligvis ikke uttømmende og har hull og uprøvde perspektiver som åpner for nye og interessante problemstillinger.

Internasjonalt synes det også som om det foregår lite forskning på krigsseilernes historie, hverken i det maritime historiemiljøet eller blant krigshistorikere.

Helt siden oppstarten har krigsseilere vært et tema som Stiftelsen Arkivet har formidlet kunnskap om. Men det var i forbindelse med prosjektet knyttet til etableringen av et krigsseilermuseum om bord på D/S Hestmanden at den store satsningen på dette fagområdet startet. Vest-Agder museet er det nå som har oppgaven med museumsbygging ombord på skipet som har seilt i to verdenskriger. Men Stiftelsen Arkivet vil stille sine ressurser til disposisjon i dette arbeidet og dette er konkretisert gjennom en egen samarbeidsavtale med museet. 

Følg "Krigsseilerne" på Facebook. Her finner du blant annet en utfyllende tidslinje med viktige datoer i krigsseilernes historie og oversikt over krigsseilerrelaterte aktiviteter i dag.

---

Fotografiet øverst på siden er utlånt av Per T. Terjesen og er fra MT "Orion" under krigen.